ASTERACEAE

Krigia occidentalis

Common Name:  Western Dwarf Dandelion

Go to BIO 406D homepage

Krigia occidentalis head.jpg (31641 bytes)
head
Krigia occidentalis basalleaves.jpg (106850 bytes)
basal leaves