LAMIACEAE

Brazoria scutellarioides (=Warnockia scutellarioides)

Common Name:  Prairie Brazosmint

Go to BIO 406D homepage

Brazoria scutellarioides flowers2.jpg (40528 bytes)

Brazoria scutellarioides inflorescence.jpg (49332 bytes)
flowers--are these flowers zygomorphic or actinomorphic? inflorescence

Brazoria scutellarioides leaves.jpg (50652 bytes)

leaves--are these leaves alternate or opposite?