SOLANACEAE

Bouchetia erecta

Common Name:  Erect Bouchetia (endemic to Texas)

Go to BIO 406D homepage

   
 
corollas funnelform  
   
   
   
   

กก